INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:
1. Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Output42 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Graniczna 89a, 54-530 , zarejestrowana w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000350854, NIP:8961498844, REGON: 021184630, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 10’000zł, zwana dalej „Output42”.
2. Inspektor Ochrony Danych
Powołany został Inspektor Ochrony Danych: adres: ul. Graniczna 89a, 54-530 Wrocław, adres e-mail: gdpr@output42.com, telefon: +48 717 230 103.
3. Kategorie danych osobowych – informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych od osoby, której dane dotyczą
Output42 przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.
4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Output42 w następujących celach:
 1. przedstawienia ofert pracy lub rozpatrzenia kandydatury na stanowisko oferowane przez Output42 - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
 2. zawarcia umowy z Output42 - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
 3. realizacji zawartej umowy z Output42 - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
 4. ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Output42 w związku z prowadzoną działalnością, w postępowaniach przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
 5. realizacji umowy z podmiotem współpracującym z Output42, w związku z produktami i usługami oferowanymi przez te podmioty - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
5. Udostępnienie danych osobowych
Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Output42:
 1. podmiotom i organom, którym Output42 jest zobowiązane lub upoważnione udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Output42 danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 2. podmiotom, którym powierzono wykonywanie czynności związanych z działalnością Output42,
 3. podmiotom współpracującym z Output42, w związku z produktami i usługami oferowanymi przez te podmioty.
6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane mogą być przekazane do innych państw trzecich, gdy w umowach z podmiotami z tych państw zastosowaliśmy specjalne rozwiązania, przewidziane przez prawo.
7. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
 1. ważności oferty pracy lub rozpatrzenia kandydatury na stanowisko oferowane przez Output42, a po jej zakończeniu, w oparciu o Pani/Pana zgodę na wykorzystanie Pani/Pana kandydatury w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Output42 przez okres 4 lat,
 2. obowiązywania umowy zawartej z Output42, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Output42 wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 3. niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Output42 w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Output42, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
8. Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem przez Output42 Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 7. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Output42 będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
9. Źródło pochodzenia danych – informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą
Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
10. Wymóg podania danych
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt 4 powyżej, dla:
 1. przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Output42, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Output42,
 2. zawarcia i wykonania umowy zawartej z Output42 oraz świadczenia usług przez Output42, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania zawartej umowy,
 3. zawarcia i wykonania umowy dotyczącej produktów i usług oferowanych przez podmioty współpracujące z Output42, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania zawartej umowy.
11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.
12. Miejsce przechowywania danych osobowych
Adres: ul. Graniczna 89a, 54-530 Wrocław, adres e-mail: gdpr@output42.com, telefon: +48 717 230 103.